• 1
  • 2

معرفی شرکت اعتدال اروند (EAPICO)

فعالیت تجاری این مجموعه از سال 1374 الی 1379 از جزیره کیش با واردات کاال از منطقه آزاد به سرزمین اصلی آغاز و طی سالهای 1381 الی 1386 با تاسیس دفتر تجاری فعال با نام بازرگانی سید احمد حسینی به فعالیت خود در حوزه واردات و صادرات در شهر آبادان توسعه داده و در ادامه در راستای تحقق اهداف خود و رشد و تعالی در زمینه ارائه خدمات در چارچوب قوانین حاکم بر گمرکات کشور و نگرش بلند مدت در دست یابی به جایگاه برتر و بمنظور ارائه خدمات تخصصی تر بازرگانی در امر صادرات، واردات ، حمل و ترخیص کالادر سال 1386 با ثبت شرکت بازرگانی اعتدال اروند در منطقه آزاد اروند و در سال 2113 با ثبت شرکت EAPICO در تفلیس گرجستان به فعالیت خود غنا بخشید.

خدمات ما
icon 2 مشاوره امور گمرکی
مشاوره امور گمرک به منظور آگاهی و مطلع شدن شما از روند گمرک، هزینه ها و قوانین گمرک می باشد
icon 3 ثبت سفارش کالا و صدور مجور
مشاوره امور گمرک به منظور آگاهی و مطلع شدن شما از روند گمرک، هزینه ها و قوانین گمرک می باشد
icon 1 صادرات و واردات
مشاوره امور گمرک به منظور آگاهی و مطلع شدن شما از روند گمرک، هزینه ها و قوانین گمرک می باشد
icon 4 ترخیص کالا
مشاوره امور گمرک به منظور آگاهی و مطلع شدن شما از روند گمرک، هزینه ها و قوانین گمرک می باشد
icon 5 حمل و نقل کالا
مشاوره امور گمرک به منظور آگاهی و مطلع شدن شما از روند گمرک، هزینه ها و قوانین گمرک می باشد
icon 6 انبارداری کالا
مشاوره امور گمرک به منظور آگاهی و مطلع شدن شما از روند گمرک، هزینه ها و قوانین گمرک می باشد
اخبار