مدیر عامل

Managing Director:

Name: Seyed Ahmad Hosseini

Iranian nationality

Graduate in Business Administration and Customs Affairs

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Positions Memberships in Organizations and Organizations

 

  • ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر از سال 5050 تا نیمه اول 5051
  • عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرمشهر از سال 5001 تاکنون
  • عضو اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران-چین از سال 5055
  • عضو اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران-عراق از سال 5050
  • عضو اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران-عمان از سال 5052
  • عضو سابق اتاق مشترک بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران-امارات
  • عضو سابق اتاق مشترک بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران-عربستان

Business activities and records

 

  • آغاز فعالیت تجاری از سال 5032 الی 5035 از جزیره کیش، و واردات کاال از منطقه آزاد به سرزمین اصلی
  • سال 5030 الی 5031 ،تاسیس دفتر تجاری فعال با نام بازرگانی سید احمد حسینی در حوزه واردات و صادرات در آبادان
  • سال 1350 تاکنون، تاسیس شرکت اعتدال اروند در منطقه آزاد اروند با مالکیت شخصی